Gira SB3 Trio Julio 2014

72986_124665104372393_1530342816_n